Německý bodový systém

Do německého centrálního registru řidičů ve Flensburgu se zaznamenávají ty přestupky či trestné činy, které bezprostředně ovlivňují bezpečnost silničního provozu.

Sankce jsou upraveny v katalogu bodového hodnocení přestupků a pokut. Standardní výši pokut upravuje Příloha k § 1 Nařízení o katalogu pokut (BKatV). Uložená výše pokuty se však v některých případech může od standardní sazby odchýlit. Tak je tomu třeba v případě recidivy pachatele, kdy běžně dochází k automatickému navýšení uložené pokuty nad úroveň běžné sazby.

Trestné body pak upravuje Příloha 13 k Nařízení o oprávnění k řízení motorových vozidel (FeV). Systém pro hodnocení způsobilosti k řízení motorových vozidel rozlišuje tři kategorie:

  • 1 bod se uděluje za přestupky ohrožující bezpečnost silničního provozu (např. nedodržení stanoveného odstupu mezi vozidly, držení mobilního telefonu za jízdy, vybraná překročení nejvyšší povolené rychlosti apod.)
  • 2 body se udělují za trestné činy a závažné přestupky ohrožující bezpečnost silničního provozu (např. nedbalostní ublížení na zdraví spáchané při řízení motorového vozidla, nedovolené ujetí z místa dopravní nehody, vybraná překročení nejvyšší povolené rychlosti, nevytvoření bezpečnostní uličky pro vozidla integrovaného záchranného systému apod.)
  • 3 body se udělují za trestné činy se sankcí odnětí řidičského oprávnění (nedbalostní ublížení na zdraví, usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci, jízda pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek apod.)

V této souvislosti je třeba poznamenat, že některé ze skutkových podstat trestných činů či přestupků jsou zařazeny v několika kategoriích zároveň a počet bodů se určuje dle závažnosti jednání pachatele.

Dosáhne-li řidič 8 trestných bodů, pozbývá řidičské oprávnění. Při dosažení 4-5 trestných bodů obdrží řidič písemné zpoplatněné napomenutí a informaci o systému hodnocení způsobilosti k řízení. Vedle toho je řidič upozorněn na možnost účasti na semináři ke zdokonalení své individuální způsobilosti k řízení, za což mu bude odečten jeden trestný bod. Odpočet bodu touto cestou je možné požadovat jen jednou za 5 let. Při dosažení 6-7 trestných bodů obdrží řidič zpoplatněnou výstrahu. V takovém dopise je řidič zároveň upozorněn na to, že při spáchání dalších tzv. bodovaných přestupků mu bude odňato řidičské oprávnění na území Německa. I v tomto případě je možné absolvovat seminář, za účast na něm však trestný bod odečten být nemůže. Právní mocí rozhodnutí o spáchání přestupku, jímž řidič dosáhne celkového počtu 8 bodů, je řidiči odebráno řidičské oprávnění na území Německa. O jeho navrácení může požádat nejdříve po uplynutí 6 měsíců a absolvování medicínsko-psychologického vyšetření.

Řidiči, kteří nemají německé občanství, se na stav svého bodového konta mohou dotázat osobně nebo vyplněním formuláře a přiložením kopie občanského průkazu či pasu, přičemž obojí je třeba zaslat poštou na adresu příslušného úřadu ve Flensburgu.

K výmazu trestných bodů z karty řidiče dochází následovně:

  • záznamy s 1 bodem po 2,5 letech
  • záznamy se 2 body po 5 letech
  • záznamy se 3 body po 10 letech

Pro každý sankcionovaný přestupek či trestný čin se uplynutí této doby posuzuje samostatně. Výmaz trestných bodů z registru tak není vázán na skutečnost, zda se řidič v mezidobí dopustí jiného přestupku, ale začíná běžet u každého přestupku zvlášť, a to od okamžiku, kdy rozhodnutí o přestupku nabude právní moci.

Vedle řidičů motorových vozidel mohou být trestné body uděleny i chodcům, např. za přecházení železničního přejezdu při sklopených závorách.

S ukládáním trestných bodů za přestupky úzce souvisí novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (StVO), která nabyla účinnosti dne 28. dubna 2020. Mimo jiné zavedla trestné body u dalších skutkových podstat přestupků v oblasti silničního provozu. Zásadní formální nedostatek předpisu však způsobil chaos a značně narušil právní jistotu řidičů a účastníků správního řízení obecně. Situaci komplikuje fakt, že praxe jednotlivých spolkových zemí se v aplikaci ustanovení vadné novely liší. Například Bavorsko, Hesensko, Sársko, Braniborsko, Dolní Sasko nebo Porýní-Falc jasně deklarovaly svůj postoj a v rozhodnutích vydaných podle novely některé z udělených sankcí (např. zákaz řízení) nevykonávají. Jinde ale situace tak přehledná není a bez konzultace s praktikujícím advokátem se tak účastník řízení v možnostech procesní obrany nezorientuje. Naneštěstí lze očekávat, že zákonodárce k nápravě svého pochybení minimálně do konce roku 2020 nepřistoupí.

Problematika trestání protiprávního jednání v oblasti dopravy v Německu je poměrně komplexní, a úspěšnost jakékoli snahy o mírnější postih je přímo úměrná míře seznámení s procesními i hmotněprávními aspekty předmětného řízení. Proto je vždy vhodné možnosti postupu v rámci řízení zvážit v součinnosti s místním odborníkem a důvěryhodným domácím partnerem. 

Tato stránka používá cookies, aby vám nabídla lepší zážitek z prohlížení. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s naším používáním souborů cookie.